Nástroje ochrany přírody v novém světle? Projekt MÚSES+ Veľký Šariš propojil přírodní a společenské vědy

Město Veľký Šariš, které se nachází na východním Slovensku, se v roce 2022 zapojilo do projektu MÚSES+, v rámci kterého získalo strategický dokument Místní územní systém ekologické stability (MÚSES) s přidanou sociální dimenzí (+).

*Místní územní systém ekologické stability – ÚSES – je základním nástrojem ochrany přírody a krajiny, rozmanitosti podmínek a forem života, jakož i dosažení ekologické stability a propojenosti na místní úrovni. Tvoří také základ pro územní plány a projekty územního plánování obcí. Legislativně je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Projekt vznikl jako reakce na obtížnou situaci, kterou představuje zvýšená automobilová doprava v regionu, nárůst počtu obyvatel a s tím související rozsáhlá výstavba. Tato situace si vyžádala rozšíření stávající silniční sítě, konkrétně výstavbu severního dálničního obchvatu krajského města Prešov, který prochází územím města Veľký Šariš. Dálnice sice zlepšuje dopravní situaci, což má především ekonomický význam, ale má také nezamýšlené negativní dopady na životní prostředí člověka, přírodu a krajinu.

Dokument MÚSES+ nabízí komplexní zhodnocení současného stavu území a životního prostředí, jakož i konkrétní návrhy na ekologicky šetrnější a udržitelnější budoucí rozvoj městajeho krajiny, urbanismu, společnosti a cestovního ruchu. Prostředkem k tomu jsou doporučení, která dokument obsahuje pro konkrétní projekty a činnosti. Dokument MÚSES+ spolu s tematickými přílohami může sloužit také jako podkladový materiál pro zpracování nového územního plánu města.

Dokument a jeho přílohy si můžete stáhnout z tohoto webového odkazu.

Dokument MÚSES+ obsahuje úvodní část, přehled metodiky, shrnutí analytické části, výběr hodnocení, syntézy a závěrečnou, návrhovou část. Příloha Krajina, ekologie a životní prostředí (KŽP) obsahuje standardní dokumentaci KŽP na místní úrovni. Přílohy URBANISMUS, ARCHITEKTURA A VEŘEJNÝ PROSTOR (+), SPOLEČNOST A JEJÍ ZAPOJENÍ – PARTICIPACE (+) a SILNIČNÍ DOPRAVA (+) obsahují podrobné zpracování materiálů z příslušných společenskovědních oborů. Příloha DALŠÍ DATA (+) obsahuje seznamy a odkazy na zpracovaná data, mapové a grafické výstupy. (Vizualizace: © Spolka)

Projekt se zaměřuje především na přírodní krajinu, ale také na cestovní ruch, územní rozvoj a zkušenosti lidí ve vztahu k životnímu prostředí a rozvoji města. Proces vývoje projektu byl proto transdisciplinární. Projektový tým se skládal z odborníků v oblasti krajinné ekologie, plánování a environmentálních věd (UKF v Nitře – Katedra ekologie a environmentalistiky, Czech Globe – Oddělení společenského rozměru globální změny), architektů, urbanistů a sociologů (oz Huba, Spolka) a odborníků v oblasti cestovního ruchu (oz Take Naše). Samotné expertní vstupy však nemohou zachytit celou šíři reality, praktických zkušeností a potřeb místních obyvatel. Do procesu byli proto aktivně zapojeni zástupci veřejné správy, soukromého a třetího sektoru, aktivní místní obyvatelé, odborná a v neposlední řadě i široká veřejnost regionu. Proces tvorby dokumentu MÚSES+ byl rozdělen do tří hlavních fází: analýza, syntéza a návrh.

Metodický postup řešení dokumentu MÚSES+ (© Spolka)
Ukázky participativních aktivit – zapojení odborné a laické veřejnosti. (Fotodokumentace: © Spolka)

Specifičnost tohoto projektu spočívá ve spojení technickoinženýrského přístupu k plánování územních systémů ekologické stability (ÚSES) – který tradičně vychází z vědeckých postupů krajinné ekologie, a který je často složitý z hlediska aplikovatelnosti v praktickém plánování – s přístupy urbanismu a společenských věd. Právě plus v názvu (MÚSES+) vyjadřuje míru komplexnosti, s níž je dokument zpracován, a tato komplexnost zahrnuje nejen přírodní krajinu, ale i širší oblast problematiky udržitelného rozvoje. Veľký Šariš je prvním městem na Slovensku, které tento dokument vypracovalo ve spojení s dalšími obory, a navíc participativním způsobem.

Přístup k plánování územních systémů ekologické stability (ÚSES) má své stálé místo v národních legislativách České a Slovenské republiky (což vychází ze společného historického vývoje v bývalém Československu). V tomto smyslu byl projekt MÚSES+ experimentem, který ukázal možné způsoby integrace přírodovědných a společenskovědních přístupů pro udržitelný rozvoj městské krajiny, která čelí rostoucímu tlaku urbanizace a neudržitelným způsobům hospodaření se zdroji.

Projekt se objevil také v:
https://www.velkysaris.sk/?id_menu=0&module_action__409328__id_ci=443615#m_409328
https://spolka.cc/sk/muses-plus-velky-saris

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: