Vlož hodnoty, získej budoucnost?

Uvažovat o budoucnosti je pro nás nejen zajímavé, ale i důležité. Může pro nás znamenat mnohé: snít, přemýšlet o přáních do budoucna, ujasňovat si myšlenky, nebo připravovat plány pro různé případy a situace. Jako jednotlivci pro „příběhy”, které si představujeme ohledně budoucnosti, většinou nepoužíváme konkrétní výraz. Uvažujeme-li však o možné budoucnosti celých společenství nebo společností, volíme obvykle pojem „budoucí scénáře”.

Světový výzkum v poslední době ukazuje, že budoucí scénáře se pouze málokdy zaměřují na hlubší příčiny budoucího vývoje. To znamená, že budoucí scénáře, které má naše společnost k dispozici pro plánování, výzkum a rozkrývání budoucích možností, neobsahují klíčové informace o některých důležitých hnacích silách budoucího vývoje. Jednou z těchto hnacích sil, často přehlížených v budoucích scénářích, jsou vnitřní hodnoty motivující naše jednání.

Co bychom zjistili, kdybychom při uvažování o budoucnosti kladli větší důraz na roli hodnot? Zjistili bychom, že zatímco některé typy hodnot pravděpodobně vedou k udržitelným budoucnostem, jiné mohou vyústit v neudržitelné směřování?

Tyto otázky jsme si položili v nedávném projektu zaměřeném na chráněné krajinné oblasti v Česku. V sérii seminářů zahrnujících místní zúčastněné strany a aktéry (stakeholders) působící v zemědělství, turismu, ochraně přírody a mnoha dalších odvětvích, jsme analyzovali:

  • jaké typy hodnot mají lidé spojeny s oblastí, ve které žijí,
  • k jakým rozhodnutím a aktivitám je tyto hodnoty vedou,
  • jaké budoucí dopady tyto aktivity podle názorů účastníků mohou mít na přírodu, její přínosy lidem (mj. ekosystémové služby) a jejich kvalitu života.

Tento přístup nám pomohl propojit vnitřní hodnoty účastníků s konkrétními rozhodnutími a aktivitami, které utvářejí místní krajinu i společenství a ovlivňují budoucí vývoj chráněných oblastí. Zjištěných typů hodnot byla celá škála, zahrnující např. udržení tradic, ochranu a obnovu přírodních ekosystémů nebo vytvoření prostoru pro místní rozvoj a místní zdroje obživy. Zvláště zajímavé bylo zjištění, že účastníci považovali za klíčovou rovnováhu mezi různými typy hodnot a uváděli široký rozptyl aktivit od obecnějších a strategických po konkrétněji zaměřené (další příklady a detaily uvádíme v tabulce na konci textu).

Když jsme s účastníky sledovali možný dopad jejich hodnot a aktivit do budoucna, byla identifikována celá řada možných cest budoucího směřování (future pathways). Každá z nich obsahovala vlastní a jedinečná pozitiva, negativa a vnitřní rozpory: bylo by lepší prosazovat turismus soustředěný do několika málo míst, který by ale umožňoval nerušený život lidem i přírodě ve zbytku území, nebo naopak rozprostřít turismus rovnoměrně a využívat stejnoměrně rozdělené příjmy, zato však méně prostoru pro klidnější místní život a přírodu? Měla by ochrana přírody a tradic ustoupit pružnosti potřebné pro místní rozvoj, který by ale mohl ohrozit přírodní prostředí a kulturní dědictví?

Tyto rozpory a mnohé další jsou shrnuty v obrázku níže. Přestože mnoho otázek přetrvává, tento výzkum jasně ukázal, že otevřená diskuse o našich hodnotách nám pomáhá lépe odhalovat klady a zápory možných cest budoucího směřování, než když jsou tyto hodnoty přehlíženy.

Další detaily k tomuto výzkumu uvádíme ve článku s otevřeným přístupem (open access) ve zvláštním vydání odborného časopisu Sustainability Science zaměřeném na Hodnoty přírody a jejích přínosů lidem.

Shrnutí možných cest budoucího směřování, rozdělené do šesti klíčových témat. (Ilustrace: Anastasia Stročkova)
Hodnoty a související akce identifikované účastníky, seřazené podle rámce životních hodnot (Life Framework of Values)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: