Spravedlivá transformace krajiny z pohledu lidí na Slovácku a Valašsku

Naše případová studie, která v rámci projektu Just Scapes (viz https://sustainablecz.org/2021/05/03/launching-the-just-scapes-project/) v současnosti probíhá na Slovácku a Valašsku, se zaměřuje na průzkum vazeb mezi ochotou lidí přijmout a realizovat transformativní změny v krajině kolem nich a tím, jak vnímají environmentální spravedlnost těchto změn. Obzvláště nás zajímají změny v krajině související s adaptací na klimatickou změnu a se stromovými porosty v zemědělských krajinách (aleje, živé ploty, lesní plochy atd.), kde se díváme na vazbu mezi přírodou, krajinou a společností.

Kulturní krajinu na Slovácku a Valašsku charakterizují kopcovité a rozlehlé venkovské oblasti poseté malými háji, loukami a stepmi, které jsou velice hodnotné z hlediska biodiverzity. Slovácko je také nejsušším a nejteplejším místem v České republice.

V první fázi případové studie jsme odcestovali do dvou moravských regionů, kde jsme v rámci pozorování v terénu zkoumali kontext a fyzický prostor, ve kterém potenciální transformace spojená s půdou a společností probíhá.

V oblasti jsme strávili téměř dva týdny, navštívili jsme pět vesnic a uskutečnili několik rozhovorů s místními (zemědělci, vlastníky pozemků a členy místní samosprávy), abychom zjistili více o jejich pohledu na spravedlivou transformaci krajiny a společnosti, na jejich každodenní zemědělské hospodaření a na chtěné změny na venkově. Zajímala nás také role zemědělských dotací spolu s bariérami či přínosy, které potenciálně zemědělcům a vlastníkům půdy kvůli a díky nim vznikají, i jejich dopad na využívání zemědělské krajiny a každodenní hospodaření zemědělců a vlastníků.

Pozorování v terénu odhalilo několik klíčových témat, které aktéři zmiňovali, a to konkrétně finanční podpora zemědělství a zemědělské dotace, pozemková úprava a problematika spravedlnosti.

Zemědělské dotace

Pro oblasti s dlouhou historií extenzivního zemědělství je díky jeho sociálně-ekologickému rozměru a kapacitě formovat krajinu financování zásadní. Některými z hlavních zmiňovaných problémů, které se k tomuto tématu vztahují, byly ztráta vazby vlastníků k půdě, otázka jejich zemědělské identity a neudržitelné hospodářské praktiky.

Pozemková úprava

Dalším klíčovým tématem, které ve spojení s transformací krajiny místní zmiňovali, byla pozemková úprava a s ní spojené bariéry a přínosy. Pozemková úprava je nezbytným nástrojem pro jakoukoliv změnu v české krajině, protože představuje proces urovnávání vlastnických problémů a sporů z doby socialismu a pomáhá sjednotit drobné pozemky, k jejichž rozdrobení došlo v důsledku předchozích změn ve vlastnictví. V mnoha případech kvůli ní také dochází ke střetu zájmů různých aktérů a jejich motivací.

Pozemková úprava může při úspěšné realizaci usnadnit tvorbu biokoridorů a přechod na udržitelnější způsoby hospodaření tím, že umožňuje obci sjednotit vlastnictví pozemků, čímž jí dává kontrolu nad tím, co se stane s jejími pozemky (zemědělské praktiky, stavby, adaptační opatření), a možnost výměny pozemků se soukromými vlastníky apod. Proces pozemkové úpravy je však nesmírně pomalý, protože všichni soukromí vlastníci musí dát k pozemkovým úpravám souhlas. Aktéři, kteří se s těžkopádným a zdlouhavým byrokratickým procesem potýkali nejintenzivněji, byli členové místních samospráv. V procesu také vnímali velkou míru procedurální nespravedlnosti a neochotu některých vlastníků pozemků vyjít vstříc potřebám vytvořit adaptační opatření a interaktivní prvky (stromy, větrolamy) a biokoridory/biocentra v krajině.

Projekt Just Scapes se snaží porozumět tomu, jak jsou vnímány bariéry při rozšiřování zeleně, biokoridorů a adaptačních opatření. V obou regionech byly za tyto bariéry označeny: nevhodně nastavená legislativa (a někdy i zemědělské dotace), soukromé zájmy některých vlastníků pozemků a ekonomické zájmy hospodařících zemědělců nebo vlastníků pozemků, pro které zeleň představuje bariéru buď při obhospodaření pole nebo v rámci jejího rozrůstání se (vysemeňování některých trav).

První fáze projektu Just Scapes měla za cíl získat základní pochopení spravedlivé transformace v oblastech Slovácka a Valašska. Abychom se ale mohli náležitě věnovat tématům spravedlivé transformace pro všechny, bude to vyžadovat více času a další kroky v rámci projektu. Brzy zahájíme druhou fázi Just Scapes, která se zaměří na intenzivní spolupráci s našimi stakeholdery (transformační laboratoře) a participační workshopy.


Tento příspěvek byl přeložen z původního příspěvku v anglickém jazyce, který je dostupný zde.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: