Hodnotící zpráva IPBES zaměřená na “nexus” mezi ochranou biodiverzity, produkcí potravin, dostupností vody a lidským zdravím

Začíná příprava hodnotící zprávy IPBES zaměřené na faktory ohrožující čtyři oblasti, které mají zásadní vliv na kvalitu života lidí: ochrana biodiverzity, produkce potravin, dostupnost vody a lidské zdraví (IPBES Nexus Assessment).

Politické reprezentace všech států se v současném složitém a globalizovaném světě potýkají s otázkou, jak co nejefektivněji zohlednit vědecká poznání v připravovaných politických rozhodnutích. Mohlo by se zdát, že jde o otázku jednoduchou, ve skutečnosti je však přenos znalostí mezi vědou a politikou (a naopak mezi politikou a vědou) obtížný. Političtí představitelé nemají kapacitu procházet vědecké výstupy, a naopak výzkumníci nemají v rámci své práce prostor “překládat” poznatky do výstupů, které by byly pro politiky snadno dosažitelné.

Z tohoto důvodu vznikají v posledních desetiletích takzvaná “rozhranní mezi vědou a politikou” (science-policy interfaces), která mají za úkol umožnit přímý dialog mezi politiky a výzkumníky. Tato rozhranní na jedné straně umožňují politikům přesně formulovat otázky, na které by potřebovali získat vědecké odpovědi, na druhé straně umožňují vědcům shromáždit dostupné znalosti ve shrnující a snadno přístupné formě a přímo je zprostředkovat politikům k následnému využití.

Kromě obecně známého vědecko-politického rozhranní zaměřeného na změnu klimatu IPCC (Mezivládní panel pro změnu klimatu) je další klíčovou vědecko-politickou platformou, zaměřenou na biodiverzitu a ekosystémové služby, také IPBES (Mezivládní vědecko-politická platforma pro biodiverzitu a ekosystémové služby při Organizaci spojených národů).

IPBES v posledních letech vydal řadu zásadních hodnotících zpráv zaměřených na stav přírody, jeho vazbu na kvalitu lidského života a udržitelnost obecně (českému publiku je dostupný např. český překlad shrnutí Globální hodnotící zprávy IPBES z roku 2019 připravený Ministerstvem životního prostředí ČR). Výhodou mechanismu hodnotících zpráv je, že jsou hned po vytvoření schvalovány jednotlivými politickými reprezentacemi a mohou být okamžitě využívány jako informační zdroj při přípravě rozhodnutí.

V současnosti začíná proces přípravy hodnotící zprávy IPBES zaměřené na vzájemné působení (“nexus”) mezi čtyřmi faktory, které zásadně ovlivňují kvalitu života lidí v současném světě:

  1. Ochrana biodiverzity: je nezbytná pro uchování života na zemi a zajištění potřeb lidí a společnosti (mj. produkce potravin, čištění vody, rekreace, atd.).
  2. Produkce potravin: je nezbytná pro zachování lidské společnosti, zároveň je však v mnoha případech v rozporu s udržením kvality vody (např. vyplachováním dusíkatých hnojiv ze zemědělské půdy) a s ochranou biodiverzity (např. v důsledku zemědělských monokultur).
  3. Dostupnost vody: je nezbytná pro zachování lidské společnosti, zároveň je však ohrožována lidskou činností i klimatickou změnou.
  4. Ochrana lidského zdraví: je v mnoha případech ohrožována intenzivní zemědělskou výrobou či narušováním přírodních ekosystémů a s ním souvisejícím šířením nakažlivých nemocí.
Souvislosti mezi produkcí potravin, ochranou zdraví, dostupností vody a stavem biodiverzity a klimatu. (Zdroj: IPBES)

Hodnotící zpráva zaměřená na “nexus” bude studovat roli společnosti, osobního i politického rozhodování v budoucím vývoji těchto klíčových faktorů. Zároveň shrne dostupné poznatky týkající se možných řešení.

Na zprávě se bude podílet okolo dvou set expertů z celého světa. Ústav výzkumu globální změny AV ČR budou v hodnotící zprávě reprezentovat Zuzana Harmáčková, která bude koordinovat kapitolu zaměřenou na scénáře budoucího vývoje, a Helena Duchková, která se bude podílet na kapitole zaměřené na možnosti řešení.

Dokončená zpráva bude jednotlivými členskými státy IPBES schválena a zveřejněna v průběhu roku 2024.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: