Zvyšujeme povědomí o ekosystémových službách

Projekt Jedna příroda se intenzivně věnuje využití konceptu ekosystémových služeb v praxi. Naše oddělení a partneři z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (COŽP UK) uspořádali pro odborníky z různých institucí v loňském a letošním roce celkem šest participativních seminářů o ekosystémových službách neboli přínosech přírody lidem, které se kvůli vyhlášeným protiepidemickým opatřením všechny uskutečnily v online formě.

Přes padesát účastníků reprezentujících státní správu, státní podniky, místní samosprávy, zájmové svazy, akademický sektor a nevládní neziskové organizace se díky prezentacím z CzechGlobe a COŽP UK blíže seznámili s konceptem hodnocení ekosystémových služeb a způsobem, jak s ním v projektu Jedna příroda pracujeme. Následně se mohli aktivně zapojit do diskusí a odpovídat na různé otázky o jejich očekávání, obavách či bariérách spojených s hodnocením ekosystémových služeb.

Díky přímému zapojení jednotlivých účastníků v participativních aktivitách se podařilo sdílet jejich praktické zkušenosti a znalosti a navázat odbornou spolupráci, a zahájit tak dialog a budování vzájemné důvěry mezi výzkumníky a účastníky seminářů.

Obrázek 1 Konceptuální schéma a příklady přínosů přírody (ekosystémových služeb), upraveno dle Díaz a kol. 2018, pdf ke stažení

Podle zjištěných ohlasů má drtivá většina zúčastněných dobrou představu o tom, jak by ve své praxi dokázali hodnocení ekosystémových služeb využít. Například hodnocení regulace klimatu (sekvestrace uhlíku) by mohlo být využito pro „podporu ochrany konkrétního území za účelem adaptace na klimatickou změnu, a to v kombinaci s ochranou biodiverzity/přírody,“ jak sdělil jeden z účastníků. Vedle toho by hodnocení fyzických a duševních zážitků (rekreace v přírodě) mohlo sloužit jako podklad „k argumentaci při prosazování zásad udržitelného obhospodařování lesů“ nebo „pro zpracování strategických a koncepčních dokumentů v oblasti cestovního ruchu,“ citujeme další odpovědi, které na seminářích zazněly.

Ačkoliv účastníci zastupovali pestré zaměření od ochrany přírody po správu přírodních zdrojů a politiku, často měli na priority v oblasti služeb ekosystémů stejný pohled. Z výsledků interaktivního cvičení vyplynulo, že za nejdůležitější přínosy jsou považovány regulace množství a odtoku vody, následované dalšími regulačními službami (například vytváření a udržování přírodních stanovišť nebo ochrana půdy). Pro zúčastněné je významné také udržování budoucích možností.

Obrázek 2 Prioritizace ekosystémových služeb jako odpovědi na otázku: „Pro detailní hodnocení a zpracování metodiky byly zatím vybrány dva přínosy přírody (Regulace klimatu, Fyzické a duševní zážitky). Na které další přínosy (max. 5) bychom se měli v projektu zaměřit, aby pro Vás a Vaši instituci byly výstupy co nejvíce využitelné ve Vaší praxi?” (celkový počet hlasů: 215).

Z vyjádření samotných účastníků vyplynulo, že díky prezentacím i z jednotlivých diskuzí s ostatními zúčastněnými získali nové poznatky v oblasti ekosystémových služeb (obrázek 3a). Seminář jim tak napomohl i v porozumění tomu, jak na ekosystémové služby nahlížejí jiní aktéři (obrázek 3b).

Obrázky:
3a) Odpovědi na otázku: „Naučil/a jste se v průběhu webináře něco nového, zajímavého?” (celkový počet odpovědí: 38).
3b) Odpovědi na otázku: „Řekl/a byste, že webinář Vám: …” (viz. otázky v grafu) (celkový počet odpovědí: 39).

Na základě poznatků o potřebách a preferencích získaných od zúčastněných zástupců z různých institucí a také s ohledem na stanovené projektové cíle a postupy budeme provádět další výzkum v oblasti ekosystémových služeb.

Všechny výsledky jak ze seminářů, tak i z následného výzkumu se stanou cenným podkladem pro založení a fungování Národní platformy pro ekosystémové služby, jejíž hlavní rolí bude umožnit koordinaci hodnocení služeb ekosystémů a sdílení zkušeností s využitím konceptu ekosystémových služeb v praxi mezi odborníky, ochranou přírody a hospodařením s přírodními zdroji.

Autoři příspěvku: Jan Daněk a kol.

Původní verze příspěvku byla zveřejněna na www.jednapriroda.cz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: