Zkoumáme udržitelnost v Zambii

V rámci projektu Coop4Wellbeing jsme v únoru 2022 vyrazili spolu s kolegy a kolegyněmi z organizace Člověk v tísni a Katedry rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého na terénní sběr dat do Zambie. Během měsíčního pobytu v oblasti kolem města Mongu, regionálního centra Západní provincie, jsme mapovali vazby mezi společností a přírodou. Zaměřili jsme se také na to, jak tyto vazby vstupují do projektů české rozvojové spolupráce.

Západní provincie Zambie je charakteristická svou odlehlostí, nízkou rozvinutostí, vysokou mírou chudoby i silnou přítomností tradičních struktur království Barotseland, které se prolínají se státní správou. Zároveň je Západní provincie dlouhodobě prioritní oblastí české rozvojové spolupráce (ZRS ČR), přičemž hlavním cílem realizovaných projektů je většinou zajištění udržitelných způsobů obživy.

Na podzim roku 2021 jsme proto spolu s aktéry ZRS ČR během participativního semináře identifikovali klíčové otázky, jejichž zodpovězení může zásadně přispět jejich současné praxi:

  • Co ovlivňuje blahobyt a jak ho vnímají příjemci rozvojové spolupráce?
  • Jak lidé v oblasti získávají přístup k půdě a jak se vypořádávají s nejasnými vlastnickými vztahy?
  • Jaká je dlouhodobá perspektiva samozásobitelského zemědělství a jakou roli v něm hrají různé environmentální aspekty?
  • Jakým způsobem se ve vazbách mezi společností a přírodou odrážejí témata jako gender, nerovnosti, mocenské struktury vztahy či provázanost tradičních a formálních struktur?

Tyto otázky nám sloužily jako odrazový můstek pro letošní terénní sběr dat v Zambii. Odpovědi na ně jsme hledali prostřednictvím mapování sociálně-ekologického systému.

Celkem jsme zrealizovali 18 polostrukturovaných rozhovorů se zástupci ministerstev, tradičních struktur nebo místních nevládních organizací a 6 fokusních skupin s farmáři a komunitními dobrovolníky. Během těchto výzkumných aktivit jsme se našich respondentů ptali na to, co podle nich v jejich oblasti funguje dobře a co by naopak bylo potřeba zlepšit, jakým výzvám čelí a jaké jsou jejich aspirace do budoucna. Z každého rozhovoru nebo fokusní skupiny pak kromě nahrávky vznikl také diagram zobrazující vnímání sociálně-ekologického systému samotnými respondenty.

Získané materiály budeme během následujících měsíců analyzovat a následně je představíme aktérům ZRS ČR během dalšího participativního semináře. Ten bude také zaměřen na společnou tvorbu akčních kroků a doporučení, jak se zjištěními výzkumu dále nakládat při přípravě a realizaci projektů ZRS ČR. Mimo to budou výsledky analýzy sloužit také jako podklad pro další výzkumné aktivity v Zambii, především pak pro rozsáhlé dotazníkové šetření.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: