Spouštíme projekt Coop4Wellbeing

Jak může výzkum vazeb mezi přírodou a společností přispět k posilování projektů zahraniční rozvojové spolupráce? A jakou roli v tomto propojení hraje participativní výzkum? Odpovědi na tyto (a další) otázky bude hledat interdisciplinární výzkumný projekt podpořený Technologickou agenturou ČR, na kterém se podílí Oddělení společenského rozměru globální změny Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe), Katedra rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého a organizace Člověk v tísni.

Projekty českých organizací v rámci mezinárodní rozvojové spolupráce se často zaměřují na udržitelnost zdrojů obživy a zvyšování blahobytu ve venkovských oblastech. Aktuální výzkum na poli rozvojových a environmentálních studií však ukazuje, že aby tyto projekty byly úspěšně, musejí brát v úvahu dynamiku a vzájemné interakce mezi společností a přírodou v dané oblasti. Hlavními faktory, které spolu v rámci sociálně-ekologického systému interagují, jsou zejména systém vládnutí (governance) a rozložení síly ve společnosti, které přímo ovlivňují přístup k půdě a dalším zdrojům obživy, stejně jako dalším typům sociálního a ekologického kapitálu. Přístup k půdě a způsob její držby pak ovlivňuje další zásadní faktory, jako přístup k drobným investicím a dostupnost inovativních finančních nástrojů, jako jsou mikrofinance.

Rozkrývání vazeb mezi těmito faktory a jejich vzájemných interakcí uvnitř sociálně-ekologického systému představuje zásadní přispění do současné praxe mezinárodní rozvojové spolupráce. Proto projekt Coop4Wellbeing stavíme na participativním procesu, který propojuje potřeby aktérů české rozvojové spolupráce při realizaci projektů v cílových zemích s výsledky terénního výzkumu sociálně-ekologických interakcí v případové studii v Zambii (oblast Mongu). Během následujících dvou a půl letech nás čeká série rozhovorů, fokusních skupin, workshopů a dotazníkové šetření v České republice i v Zambii, což nám umožní propojit perspektivu realizátorů rozvojových projektů a jejich příjemců.

Věříme, že tento proces obohatí nejen současné vědecké poznání, ale především podpoří české aktéry při realizaci současných i budoucích rozvojových projektů zaměřených na udržitelné zdroje obživy a blahobyt.

Autorka: Zuzana Břehová
Autorka: Zuzana Břehová

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: