Analýza archetypů jako přístup ke zkoumání udržitelných strategií

Archetypová analýza je metodologický přístup ke studiu složitých sociálně-ekologických systémů a vzájemného působení jednotlivých částí těchto systémů.

Například zemědělské systémy pěstování plodin jsou procesy, které vyžadují lidskou činnost i specifické prostředí, ale napříč regiony existuje široká škála biofyzikálních atributů, zemědělských postupů nebo společensko-politických organizací a dalších faktorů, které tyto systémy utvářejí a které vykazují jedinečné, ale i opakující se vzorce chování. Analýza archetypů je navržena tak, aby odhalila vzorce, které charakterizují tyto systémy, a co je důležitější, rozpoznat vzorce, které brání nebo umožňují žádoucí změny.

Analytický proces začíná dekonstrukcí problému. Pokud je naším cílem změnit neudržitelné zemědělské postupy v konkrétních zemědělských systémech, musíme získat vhled do těchto systémů – v první řadě pochopit jejich struktury, funkce a interakce. Dalším krokem je identifikace příčin a důsledků sociálně-ekologických interakcí, které v těchto systémech probíhají. Pro ilustraci uveďme jednoduchý příklad: ekonomický zisk může představovat jednu z hnacích sil způsobujících zavádění zemědělských postupů založených na intenzivním hnojení, což následně vede k vyšším výnosům v krátkodobém horizontu, ale ke zhoršení půdních vlastností a ekologických kvalit půdy v dlouhodobém horizontu. V konečném důsledku to negativně ovlivňuje nejen ekosystémy, ale i budoucí produkci potravin.

Analytický proces analýzy archetypů vychází z tohoto uvažování, a i když ve skutečnosti představuje poměrně složitý přístup, vede k identifikaci tzv. archetypů – vzorců chování systémů, které se opakují v různých kontextech a regionech (např. příčiny a důsledky zavádění zemědělské praxe z výše uvedeného příkladu). Tyto vzorce pak slouží jako zobecněné a přenositelné znalosti, které můžeme rekombinovat různými způsoby a v různých kontextech, abychom vysvětlili jevy, jako je neudržitelné zemědělství. Jakmile porozumíme systémům, příčinám a důsledkům, můžeme určit strategie, které pomohou dosáhnout cílů udržitelnosti.

📝 Výzkumný tým CzechGlobe v současné době aplikuje archetypovou analýzu v projektu BIONEXT.

Autoři: Simon Vaňo, Zuzana Harmáčková

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: