Proběhne plenární zasedání platformy pro biodiverzitu a ekosystémové služby IPBES

3.–9. července 2022 proběhne v Bonnu 9. plenární zasedání Mezivládní vědecko-politické platformy pro biodiverzitu a ekosystémové služby (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES).

IPBES představuje “rozhraní mezi vědou a politikou” (science-policy interface), tedy platformu, která sdružuje politické zástupce jednotlivých zemí a odborníky na otázky biologické rozmanitosti (biodiverzity), ekosystémových služeb a udržitelnosti. IPBES má za cíl usnadnit a zefektivnit přenos informací a znalostí mezi politickými představiteli a experty a podpořit tak rozhodování o přírodě a udržitelnosti založené na faktech (evidence-based decision making).

Političtí představitelé členských zemí IPBES se scházejí jednou ročně, projednávají a schvalují vznikající hodnotící zprávy IPBES i další produkty práce IPBES expertů a tvoří pracovní plán na následující období. Toto setkání, podobně jako v případě dalších mezinárodních procesů, se nazývá “plenární zasedání” (plenary session).

Plenární zasedání jsou klíčová mj. proto, že na nich političtí představitelé závazně formulují otázky, jejichž zodpovězení od vědecké a expertní obce potřebují (např. “Jakým způsobem přispívá mezinárodní obchod k úbytku biodiverzity?”) (schéma 1). Přesná formulace otázek a podotázek pro experty je poté shrnuta v tzv. rámcovém dokumentu (scoping document) schváleném všemi členskými státy IPBES na plenárním zasedání. Vybraní experti a výzkumnící pak na základě rámcového dokumentu zpracují hodnotící zprávu (assessment) a její stručné shrnutí pro tvůrce politik (summary for policymakers), které slouží ke snažší komunikaci hlavních závěrů hodnotící zprávy pro politické představitele, zástupce z praxe a soukromého sektoru, nevládní organizace i veřejnost. Toto shrnutí pro tvůrce politik se posléze vrací zpět k politickým představitelům na plenární zasedání, aby bylo projednáno a schváleno. Schválená shrnutí pro tvůrce politik (a jejich podkladové hodnotící zprávy) pak mohou sloužit jako přímý (a jednotlivými státy schválený) zdroj znalostí o biodiverzitě, ekosystémových službách a udržitelnosti pro tvorbu politik a strategií.

Schéma 1: Mechanismus navrhování a schvalování hodnotících zpráv IPBES na plenárních zasedáních.

Nadcházející 9. plenární zasedání bude hostit Sekretariát IPBES v německém Bonnu. Českou republiku bude reprezentovat delegace Ministerstva životního prostředí, včetně Zuzany Harmáčkové z našeho Oddělení společenského rozměru globální změny jako externího spolupracovníka. Role České republiky na nadcházejícím plenárním zasedání bude klíčová, protože toto setkání bude spadat do období nadcházejícího českého předsednictví v Radě Evropské unie.

9. plenární zasedání se mimo jiné bude zaměřovat na:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: