Jaké jsou přínosy přírody chráněných krajinných oblastí v ČR očima jejich správců?

Cílem zřizování velkoplošných chráněných území je především ochrana druhů a stanovišť, zároveň ale poskytují lidem a společnosti řadu ekosystémových služeb (přínosů přírody) a umožňují chránit krajinný ráz a kulturní hodnoty. V ČR se nachází celkem 26 chráněných krajinných oblastí (CHKO), které pokrývají 14,42 % rozlohy území státu. V rámci výzkumného projektu TAČR ÉTA se 20 Správ CHKO zapojilo do kvalitativního výzkumu zaměřeného na zkoumání přínosů přírody v chráněných oblastech a případných konfliktů v jejich poskytování tak, jak to vnímají jejich manažeři.

Mapa CHKO v ČR. Zeleně zvýrazněné jsou CHKO, které se zapojily do výzkumu.

Použití konceptuálního rámce ekosystémových služeb při analýze 20 polostrukturovaných rozhovorů s vedoucími Správ CHKO v ČR potvrzuje klíčovou roli těchto území v ochraně přírody a biologické rozmanitosti. Nejčastěji zmiňovanou kategorií přínosů bylo vytváření a udržování habitatů (stanovišť) (Habitat creation and maintenance). Z hlediska vzájemného porovnání mezi různými skupinami přínosů (regulační, materiální a nemateriální – viz informační leták Přínosy přírody lidem) pak byly kulturní či nemateriální přínosy nejčastěji zmiňovanou skupinou přínosů, podtrhující důležitost CHKO pro interakce mezi člověkem a přírodou, zejména jako prostor pro rekreaci (Recreation) a vzdělávání (Educational) a jako místo s hodnotami kulturního dědictví (Heritage).

Graf shrnující četnosti výskytu (Frequency of occurence – n) přínosů CHKO kódované do jednotlivých kategorií ekosystémových služeb (přínosů přírody lidem). Legenda grafu uvádí barevné rozdělení do skupin přínosů (regulační, materiální a nemateriální) podle klasifikace dle Díaz a kol., 2018. V případě skupiny nemateriálních/kulturních přínosů je toto rozdělení záměrně rozšířeno na více kategorií. Přínos zachování budoucích možností (Maintenance of options) spadá do všech třech skupin – více info viz informační leták Přínosy přírody lidem)

Výzkum také zkoumal existující synergie nebo konflikty při poskytování jednotlivých ekosystémových služeb na územích CHKO. Zejména některé typy nebo přístupy k zemědělskému a lesnickému hospodaření mají dle respondentů negativní účinky na poskytování konkrétních přínosů (např. na vytváření a udržování habitatů nebo na podporu identit).

Přestože bylo (v době výzkumu) využívání rámce ekosystémových služeb v praxi CHKO velmi omezené, má dle respondentů velký potenciál podpořit cíle ochrany přírody a rozhodování v CHKO, např. ve formě dodatečných argumentů vysvětlujících hodnoty přírody a důvody pro její ochranu, nebo obecně zvyšováním povědomí o přínosech přírody společnosti. Mezi další příklady možného využití patří informování o trade-offs (rozporech) mezi různými typy využití území a managementu, nebo jako pomoc pro snižování vnímané subjektivity při rozhodování. Mezi nejvýznamnější překážky využití konceptu ekosystémových služeb v praxi patří nedostatečné kapacity, chybějící právní regulace a metodiky, nedostatečná znalost a mezioborové přijetí tohoto přístupu.

Tato studie potvrzuje společenskou důležitost velkoplošných chráněných území v ČR, která kromě zásadní role v ochraně přírody přinášejí řadu specifických, zejména nemateriálních přínosů lidem.

Odborný článek s názvem „Beyond nature conservation? Perceived benefits and role of the ecosystem services framework in protected landscape areas in the Czech Republic“ byl publikován v časopise Ecosystem Services (v angličtině) a je do 24. 2. 2023 dostupný zdarma ke shlédnutí nebo stažení pod tímto odkazem.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: