Projekt Golf Vinoř hledá řešení využití pozemku v příměstské krajině pomocí Citizen science

Výzkum na půdě CzechGlobe se netýká pouze měřítek světových rozměrů, ale některé výzkumy se taktéž zabývají lokální problematikou, který lze řešit současnými vědeckými přístupy. Jedním z takových projektů je Golf Vinoř Citizen Science, který hledá možná řešení využití plochy v příměstské krajině pomocí přístupů Citizen science. Hlavní cíle projektu jsou rozšířit povědomí o společenskovědním výzkumu, navázat spolupráci se zúčastněnými stranami v případové studii a zvýšit povědomí o využití území, možných přínosech pro zúčastněné strany a možnostech potenciálních řešení.

Lokalita golfu zasahuje na plochu větší než je 100 ha. Foto: David Stella

Na přelomu roku 2021 a 2022 se celý areál nacházel ve stavu nové divočiny, bez přímého provozovatele a s nejasnou budoucností. V takovou chvíli se projekt Golf Vinoř Citizen science snažil hledat potenciální využití lokality se zapojením místních institucí, obyvatel a dalších subjektů. Zaměřoval se na cizelaci potenciálních možností využití a reálné správy oblasti. Během několika měsíců se však do řešení majetkoprávních vztahů s bývalým provozovatelem vložil další subjekt, který měl jasný cíl – v co nejbližší době golfové hřiště otevřít golfové veřejnosti a celý projekt golfového hřiště tak přivést zpět k životu. Tímto krokem projekt Golf Vinoř citizen science změnil mírně výzkumnou otázku a zaměření.

Poetika golfu v zimním období. Během zimních měsíců je oblast často využívaná k běhu na lyžích nebo bruslení. Foto: David Stella

V druhé polovině loňského roku jsme na základě vzniklé situace oslovili několik odborníků k vypracování sérii posudků a doporučení. Jedním z cílů těchto dokumentů je doporučení správných managementových praktik k dosažení udržitelného prostředí s dodržením základních principů pro podporu biodiverzity a ekosystémových služeb. Jeden z posudků vypracoval ornitolog dr. Aleš Toman, který zhodnotil lokalitu z hlediska přítomné a migrující avifauny. Dr. Jiří Sádlo ve svém posudku zmapoval lokální botanické nálezy včetně širšího pohledu na historicko- sociologický vývoj lokality. Dalším posudkem včetně doporučení pro podporu místní entomofauny byla práce zabývající se bezobratlými na lokalitě golfu Vinoř, zpracovanou od entomologa Mgr. Tomáše Jora. Pro sdružování veškerých informací týkající se projektu Golf Vinoř jsme vytvořili jednoduchou stránku – Golf Vinoř. Tento web popisuje ve zkratce historický vývoj lokality, sdružuje všechny posudky, články, informace a hlavně poskytuje prostor pro mapové dotazníky. Použitá platforma Maptionnare poskytuje místo pro tvorbu jednoduchých dotazníků, které poskytují prostor pro získání prostorových informací od zainteresovaných osob a subjektů. V prosinci jsme získali přes 200 odpovědí na první dotazník, týkající se využití okolního území a plánovaných projektů. V lednu publikujeme další dotazník, tzv. pocitové mapy, které umožňují mapovat a zobrazit lidské pocity, myšlenky či zkušenosti v prostoru. V dalších měsících plánujeme rozeslat další dotazník týkající se biodiverzity a možností využití prostoru pro podporu. V nedávné době se taktéž povedlo navázat spolupráci s ČVUT s ústavem krajinářské architektury (Doc. Klára Salzmann). Plánujeme v rámci semestrální práce zapojit studenty k plánování a podpoře transformaci sociálně-ekologického systému a pomoct tak při dosahování souladu mezi ekologickými principy a správou na místní úrovni. Projekt je podporován strategií AV21 od Akademie věd České republiky.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: