Proč lidé chodí do přírody? Výsledky mapování kulturních ekosystémových služeb v krajině

Na konci roku 2022 bylo dokončeno řešení projektu TAČR ÉTA Hodnocení a mapování kulturních ekosystémových služeb v krajině, který se uskutečnil ve třech modelových územích (Chřiby, Litovelské Pomoraví a Moravský kras). Předchozí článek s představením výzkumu na příkladu modelového území Chřiby najdete zde.

Kulturní ekosystémové služby (KES) nebo také nemateriální přínosy přírody lidem jsou přínosy, které lidé získávají při využívání krajiny, ekosystémů, organismů a entit (např. jezer, kopců, stromů, balvanů) např. pro estetické prožitky, duchovní obohacení, rozvoj poznávacích schopností a získávání znalostí nebo rekreaci. Jsou typické tím, že přímo či nepřímo ovlivňují subjektivní či psychologické aspekty kvality života. Často vznikají interakcí mezi přírodním prostředím a kulturními nebo rekreačními aktivitami člověka (jsou tzv. spoluutvářeny člověkem).

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že návštěvníci zkoumaných oblastí (Moravský kras, Litovelské Pomoraví, Chřiby) využívají a oceňují velkou škálu KES, ovšem s výraznými rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi (Obrázek 1). V kontextu důvodů, proč lidé chodí do přírody nebo navštěvují svá oblíbená místa, se mezi nejvýznamnější přínosy napříč všemi třemi výzkumnými oblastmi řadí rekreační aktivity (KES Rekreace), estetické prožitky v přírodě (KES Estetika) a naplnění potřeby kontaktu s přírodou (KES Ekofilie). Do pětice v souhrnu nejčastěji uvedených důvodů k návštěvě oblasti dále patří využívání přírody a krajiny pro utváření a podporu mezilidských vztahů (KES Sociální soudržnost) a pro podporu tělesného a duševního zdraví (KES Duševní a fyzické zdraví).

Obrázek 1 – Celková četnost KES ve třech výzkumných oblastech (Chřiby, Litovelské Pomoraví a Moravský kras) reflektující důvody, proč lidé chodí do přírody nebo navštěvují svá oblíbená místa. Kategorie KES představují nakódovaná data z otevřených otázek. V grafu jsou zobrazeny pouze KES s četností více než 1 % (alespoň u jedné výzkumné oblasti). Počet respondentů = 613.

Tyto výsledky podporují zjištění z preferenčního hodnocení KES v Moravském krase a Litovelském Pomoraví, kdy mezi první čtyři v průměru nejdůležitější kategorie (jako individuální hodnoty KES) patří Duševní a fyzické zdraví, Estetika, Ekofilie a Rekreace. Na dalších místech se umístily kategorie Existenční hodnota a Hodnota odkazu, které obě potvrzují, že respondenti vnímají důležitost Moravského krasu a Litovelského Pomoraví jako přírodně cenných území, která je důležité chránit a zachovat pro další generace.

Explorativní charakter výzkumu umožnil zkoumat i některé dosud relativně opomíjené aspekty nemateriálních přínosů přírody a krajiny pro člověka, jako je vztah k místu vázaným pocitům a emocím anebo souvislosti s hodnotami naplněnosti života (tzv. eudaimonia). Z našich empirických zjištění vyplývá, že většina návštěvníků výzkumných oblastí vnímá a využívá KES skrze pocity a emoce vázané ke konkrétním místům, a také, že celá řada nemateriálních přínosů přírody a krajiny přispívá k jejich lepšímu nebo naplněnějšímu životu (eudaimonia). V obou případech se podíl pozitivních odpovědí pohyboval od 69 do 84 %.

Participativní mapování kulturních ekosystémových služeb

Participativně vytvořené mapy KES představují prostorovou artikulaci různých hodnot vztahujících se ke konkrétním místům v krajině. Ukázková mapa níže (Obrázek 2) zachycuje odpovědi vztahujících se ke konkrétním místům, trasám nebo oblastem v Litovelském Pomoraví, které podporují tělesné a duševní zdraví respondentů (KES Mental and physical health). V jihovýchodní části území patří mezi tato místa zejména jezero Poděbrady, páteřní cyklotrasa z Horky přes Hynkov do Litovle, splav u Hynkova a Lovecká chata. V severozápadní části jsou pak z hlediska této KES nejvýznamnější místa – Chrám přátelství, Obelisk, okolí Hradiska a vrcholu Bradlec.

Obrázek 2 – Ukázková mapa pro Litovelské Pomoraví – výsledek mapování míst, oblastí a tras v Litovelském Pomoraví, které respondenti využívají s pozitivním přínosem na duševní a fyzické zdraví (KES Mental and physical health). Vysvětlení záznamu v mapě: Každý záznam, který respondenti zakreslili do mapy (formou míst/bodů, oblastí nebo tras) je přepočítán do hexagonální mřížky. Čím tmavší barva, tím větší četnost záznamů (viz legenda v mapě). Počet respondentů = 245.

Odkazy na další mapy KES ve větším rozlišení (dle jednotlivých výzkumných oblastí) a další výsledky výzkumu:

Výsledky projektu přináší hlubší poznání fenoménu KES ve smyslu reálného využívání nemateriálních přínosů přírody v unikátním měřítku třech různých krajinných celků. Artikulace a prostorové zobrazení hodnot KES může pomoci zdůraznit často opomíjenou skupinu ekosystémových služeb / přínosů přírody lidem např. při strategickém plánování a rozhodování o udržitelném využívání krajiny, které bere ohled na různé zájmy a hodnoty aktérů i veřejnosti. Participativní zapojení obyvatel měst a obcí do hodnocení KES přispívá k lepšímu pochopení jejich vztahů a vazeb s okolní krajinou skrze konceptuální rámec KES.

2 thoughts on “Proč lidé chodí do přírody? Výsledky mapování kulturních ekosystémových služeb v krajině

Add yours

  1. Dobrý den,
    zaujal nás Váš projekt a hlavně Vaše práce. Píši Vám za iniciativu Zeptej se vědce s prosbou o možnou spolupráci právě na komunikaci vědeckých témat směrem k veřejnosti. Bylo by prosím možné se s námi spojit e-mailem? Předem moc děkuji!

    Like

    1. Dobrý den. Moc děkujeme za Vaši reakci. Zajistím, aby se Vás komentář dostal k autorovi příspěvku (a vedoucímu projektu) Janu Daňkovi a kolegům, kteří se podobnou prací (ekosystémovými službami) zabývají, a rovnou připojím i Vaši emailovou adresu.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: